Rekrutacja Szkolenia i Kursy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
kandydata na szkolenia i kursy

Adres stałego zameldowania:

miastowieś

Adres do korespondencji (wpisać, jeśli jest inny niż adres zameldowania):

miastowieś

Dane kontaktowe:

Dane o wykształceniu:


średniewyższeinne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Handlową dla celów związanych z realizacją studiów podyplomowych/kursów/szkoleń, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn.zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych oraz o innych prawach wynikających z rozdziału 4 ustawy.


Dane o zatrudnieniu uczestnika/Dane firmy lub instytucji zgłaszającej uczestnika (wpisać, jeśli dotyczy):

miastowieś
Firma wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych dla celów realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn.zm.).