Kierunki studiów

Wykaz kierunków studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018:

♦ z obszaru ZARZĄDZANIA:
Organizacja i zarządzanie w administracji
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie projektami
Działalność gospodarcza na Ukrainie i rynkach wschodnich – aspekty praktyczne
Studia menedżerskie
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Menedżer sprzedaży i relacji z klientem
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie oświatą (studia kwalifikacyjne)
♦ z obszaru FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI:
Wycena nieruchomości (studia kwalifikacyjne)
Rachunkowość i podatki
Audyt i kontrola wewnętrzna
Doradca podatkowy
Analityk finansowy
Finanse i bankowość
♦ z obszaru PRAWA I ADMINISTRACJI
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
Zamówienia publiczne
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
Prawo egzekucyjne i windykacja należności
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pozyskiwanie eurofunduszy – zarządzanie projektami unijnymi
Ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe
♦ z obszaru TRANSPORTU I LOGISTYKI
Logistyka łańcucha dostaw
Menedżer logistyki
Transport i spedycja
Logistyka i spedycja dla nauczycieli (studia kwalifikacyjne)
♦ z obszaru IT
Grafika komputerowa i multimedialna
Menedżer sieci komputerowych
Nowoczesne aplikacje biznesowe
Informatyka dla nauczycieli (studia kwalifikacyjne)

♦ z obszaru EDUKACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU
Nauczanie przedsiębiorczości w szkole (studia kwalifikacyjne)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwalifikacyjne)
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)
Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne)
Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia kwalifikacyjne)
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową (studia kwalifikacyjne)
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (studia kwalifikacyjne)
Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)
Tyflopedagogika (studia kwalifikacyjne)
Surdopedagogika (studia kwalifikacyjne)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia kwalifikacyjne)
♦ z obszaru PSYCHOLOGII I ROZWOJU OSOBISTEGO
Coaching i mentoring
Doradztwo zawodowe (studia kwalifikacyjne)
Socjoterapia (studia kwalifikacyjne)
Psychologia w biznesie
Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy
Psychologia śledcza
Psychodietetyka
Psychologia sądowa i penitencjarna
Mediator i kurator sądowy
♦ studia w JĘZYKU ANGIELSKIM
Business English
♦ studia dla SŁUŻB MUNDUROWYCH
Zarządzanie w służbach mundurowych
Logistyka w służbach mundurowych
Cyberprzestępczość