Działalność gospodarcza na Ukrainie i rynkach wschodnich

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, z uwzględnieniem ryzyka związanego z prowadzeniem w tym kraju inwestycji oraz metod jego minimalizowania. Słuchacze zostaną przygotowani do samodzielnego sporządzania dokumentów związanych z działalnością gospodarczą na terytorium Ukrainy  oraz skutecznego nadzoru nad procesem ich przygotowywania. Program studiów kształtuje kompetencje związane z rozpoznawaniem zachowań partnerów biznesowych, komunikowaniem się z otoczeniem gospodarczym i prawnym organizacji oraz utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych.

W programie studiów m.in.: kodeks gospodarczy i system podatkowy Ukrainy, uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania, rejestracja przedstawicielstw zagranicznych podmiotów, kodeks pracy, procedura bankructwa, aspekty praktyczne prowadzenia biznesu na rynku rosyjskim, wpływ kultury na funkcjonowanie biznesu.