Logistyka i spedycja dla nauczycieli

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach: technik spedytor i technik logistyk. Program studiów uzupełniają treści kształcenia wzbogacające wiedzę i umiejętności dydaktyczne nauczycieli, które nie zostały uwzględnione w kwalifikacjach zawodowych, a niezbędne do ukształtowania sylwetki zawodowej technika spedytora i technika logistyka. Słuchacze kierunku zapoznają się z dydaktyką przedmiotową oraz nabywają umiejętności praktycznego nauczania przedmiotu – przełożenia zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych.

W programie studiów m.in.: podstawy logistyki, systemy logistyczne, logistyka produkcji i zaopatrzenia, zarządzanie łańcuchem dostaw, zaawansowane technologie w logistyce, spedycja i obsługa celna, zarządzanie jakością w transporcie, logistyka dystrybucji, dydaktyka przedmiotu nauczania, gra biznesowa – symulacyjna.