Nauczanie przedsiębiorczości w szkole

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli do na­uczania drugiego przedmiotu. Słuchacze nabędą kompetencji umożliwiających pro­wadzenie szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej uczniów na różnych etapach kształcenia. Studia kształtują umiejętności w zakresie analizowania i interpretowania podstawo­wych zjawisk gospodarczych, zapoznają również z podstawowymi strategiami dzia­łań w zakresie kształtowania podstaw przedsiębiorczości. Studia są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego w sprawie standardów kształcenia przygotowujące­go do wykonywania zawodu nauczyciela.

W programie studiów m.in.: podstawa programowa i programy nauczania przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne, zarządzanie kapitałem ludzkim, rekrutacja i selekcja pracowników, elementy makroekonomii, trendy gospodarcze, podstawy marketingu, organizacja własnej działalności gospodarczej.