Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową (studia kwalifikacyjne)

Podczas studiów słuchacze nabywają wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji, kształtują umiejętności projektowania procesu resocjalizacji i doskonalą kompetencje interpersonalne potrzebne w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o zatrudnienie w sądach, zakładach karnych, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych czy w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych instytucjach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, wychowawczych i korekcyjnych.

W programie studiów m.in.: patologie społeczne, pedagogika resocjalizacyjna, elementy kryminologii i wiktymologii, psychologia sądowa, programowanie oddziaływań indywidualnych, diagnoza osobowa w pracy kuratora sądowego, podstawy prawne funkcjonowania kurateli sądowej, postępowanie w sprawach nieletnich, praktyka.