Psychologia sądowa i penitencjarna

Zakres zajęć dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych do stawiania diagnozy psychologicznej w pracy biegłego sądowego. Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje niezbędne dla osób, które zawodowo zajmują się opiniowaniem i diagnostyka psychologiczną, umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne oraz wiedzę dotycząca zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, mediacji sądowych, patologii społecznych, prawa karnego. Absolwenci studiów mogą podjąć pracę jako doradca i konsultant prowadzący programy terapeutyczne dla sprawców przemocy domowej, ofiar przestępstw, młodocianych sprawców przestępstw.

W programie studiów m.in.: kryminologia i wiktymologia, sprawcy przestępstw i ich ofiary, psychologia rodziny w kontekście normy i patologii, metodyka pracy biegłego sądowego, podstawy psychopatologii, opiniowanie sądowopsychologiczne w sprawach cywilnych i karnych, seksuologia sądowa, postępowanie mediacyjne, w tym przedsądowe.