Tyflopedagogika (studia kwalifikacyjne)

Program studiów adresowany jest do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów słabosłyszących lub niesłyszących, czynnych zawodowo nauczycieli, pedagogów i psychologów. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje zawodowe nauczyciela uczniów słabowidzących i niewidomych w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkolnictwie integracyjnym oraz w nauczaniu indywidualnym oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych. 

W programie studiów m.in.: psychologia rozwojowa, edukacja integracyjna osób niepełnosprawnych, rewalidacja, praca opiekuńczo-wychowawcza z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, patologia narządu wzroku, rehabilitacja widzenia, brajlowskie metody porozumiewania się, pedagogika specjalna.