Administracja publiczna

O STUDIACH:

Celem studiów jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Celem studiów jest również poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo samodzielne. 


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • podniesie swoje kompetencje zawodowe poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego, jak również przygotowania oferty pod zamówienia publiczne, opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego, udzielania porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego;
 • zdobędzie umiejętności organizowania pracy własnej i podległych pracowników oraz skutecznego inspirowania, motywowania i nadzorowania podwładnych;
 • zdobędzie umiejętność organizowania pracy własnej i podległych pracowników oraz skutecznego inspirowania, motywowania i nadzorowania podwładnych;
 • pozna, jak identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji publicznych, zarządzać budżetem jednostki, właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz oraz współpracować z mediami, identyfikować i respektować różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym a biznesowym;

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy administracji publicznej – rządowej i samorządowej – posiadający wyższe wykształcenie (licencjat, magister, inżynier);
 • osoby zainteresowane karierą zawodową w działach administracji w prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych;

PROGRAM STUDIÓW:

 • prawoznawstwo i proces legislacyjny
 • fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • prawo pracy i prawo urzędnicze
 • prawo administracyjne – część materialna
 • prawo zamówień publicznych
 • ochrona danych osobowych w administracji
 • prawo administracyjne – część ogólna
 • kontrola i nadzór administracji publicznej
 • samorząd terytorialny – organizacja i funkcjonowanie
 • e-administracja – aspekty prawne
 • postępowanie podatkowe i ordynacja podatkowa
 • finanse publiczne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Program studiów 176 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1400 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z kwesturą: kwestura@wsh.pl