Administracja publiczna

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Celem studiów jest przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Celem studiów jest również poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo samodzielne. 


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • podniesie swoje kompetencje zawodowe poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego, jak również przygotowania oferty pod zamówienia publiczne, opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego, udzielania porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego;
 • zdobędzie umiejętności organizowania pracy własnej i podległych pracowników oraz skutecznego inspirowania, motywowania i nadzorowania podwładnych;
 • zdobędzie umiejętność organizowania pracy własnej i podległych pracowników oraz skutecznego inspirowania, motywowania i nadzorowania podwładnych;
 • pozna, jak identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji publicznych, zarządzać budżetem jednostki, właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz oraz współpracować z mediami, identyfikować i respektować różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym a biznesowym;

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy administracji publicznej – rządowej i samorządowej – posiadający wyższe wykształcenie (licencjat, magister, inżynier);
 • osoby zainteresowane karierą zawodową w działach administracji w prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych;

PROGRAM STUDIÓW:

 • prawoznawstwo i proces legislacyjny
 • fundusze europejskie w działalności administracji publicznej
 • prawo pracy i prawo urzędnicze
 • prawo administracyjne – część materialna
 • prawo zamówień publicznych
 • ochrona danych osobowych w administracji
 • prawo administracyjne – część ogólna
 • kontrola i nadzór administracji publicznej
 • samorząd terytorialny – organizacja i funkcjonowanie
 • e-administracja – aspekty prawne
 • postępowanie podatkowe i ordynacja podatkowa
 • finanse publiczne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Program studiów 176 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1400 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl