Przygotowanie pedagogiczne – kolejna edycja od października

Sytuacja na rynku pracy wymaga dużej elastyczności podczas poszukiwań zatrudnienia. Zawód wyuczony wcześniej może okazać się niewystarczający w obecnych warunkach, a szukanie pracy tylko w jednej dziedzinie, znacznie wydłuża czas znalezienia pracy. Alternatywą dla poszukujących nowych rozwiązań i nowych kwalifikacji mogą być studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego, które w połączeniu z odpowiednim kierunkiem studiów mogą pozwolić na znalezienie zatrudnienia w placówkach edukacyjno-wychowawczych.

Jak zostać nauczycielem? Na to pytanie odpowiadają określone dokumenty i akty prawne. Podstawową odpowiedź daje Karta Nauczyciela, która mówi, że nauczycielem może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.

Z kolei rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia nauczycieli prezentuje sylwetkę absolwenta kierunku pedagogicznego następująco:

Absolwent studiów i studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej powinien być przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym powinien posiadać przygotowanie w zakresie:

1. wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
2. psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
3. dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;
4. posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu.

Oczywiście teoria to jedno, ale najważniejsze doświadczenie to praktyka pedagogiczna, która pozwala na przełożenie zdobytej wiedzy i zmusza do jej zastosowania w rozwiązaniu konkretnych problemów zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji pedagogicznych zapraszamy na studia od października! Rekrutacja trwa do 30 września 2017.