Dofinansowanie studiów – sprawdź skąd pozyskać dotacje

Urząd pracy zapłaci za Twoje studia!

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy: osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy. Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Więcej informacji:

Finansowanie studiów przez PUP Finansowanie studiów ze środków KFS

Studia finansowane przez PFRON

Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia studiów podyplomowych korzystając z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, wielokrotnie korzystali z dofinansowań PFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są również na wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji:

Finansowanie studiów ze środków PFRON