Zapraszamy do zapisu na szkolenie: RODO – nowe przepisy o Ochronie Danych Osobowych

Departament Studiów Podyplomowych zaprasza na szkolenie: RODO – nowe przepisy o Ochronie Danych Osobowych – zmiany od 25 maja 2018 (szkolenie certyfikowane)

 

 

Termin:

21 listopada 2017 r., godz. 8:00-16:00

Miejsce:

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

ul. Mazowieckiego 7a, aula główna A

 

 CEL SZKOLENIA:

            W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”)

            RODO dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców. Istotną dla przedsiębiorców kwestią jest określenie maksymalnego poziomu kar za naruszenia przepisów o ochronie danych, które mogą sięgnąć nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie.

 

            Z uwagi na dotkliwe kary administracyjne za nieprzestrzeganie postanowień RODO, warto już teraz przygotować się do nadchodzących regulacji.

 

            RODO przerzuca całą odpowiedzialność za wdrożenie procedur chroniących dane osobowe na przedsiębiorców –  ich zadaniem będzie dobór odpowiednich środków zabezpieczeń i kosztów ich wdrożenia, które powinny być adekwatne do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych.

            Jednodniowe praktyczne szkolenie pozwoli zapoznać się z głównymi zmianami płynącymi z wprowadzenia RODO oraz ich praktycznymi implikacjami w kontekście przetwarzania danych osobowych przez organizacje.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wstęp – przedstawienie obecnie obowiązujących przepisów oraz tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r.
 2. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO:
  • podstawowe definicje;
  • zasady przetwarzania danych osobowych;
  • podstawa/legalność przetwarzania danych;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym:
  • obowiązek informacyjny;
  • prawo dostępu do danych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawa do bycia zapomnianym;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i podlegania decyzjom podejmowanym w sposób automatyczny.
 4. Ochrona prywatności na etapie projektowania i domyślna ochrona prywatności („Privacy by design” i „Privacy by default”).
 5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji vs Inspektor Ochrony Danych, porównanie funkcji i zadań.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych:
  • bezpieczeństwo przetwarzania;
  • zabezpieczenia.
 7. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Analiza ryzyka i Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
 9. Incydenty/naruszenia ochrony danych osobowych i kary umowne.
 10. Wdrożenie RODO w praktyce – schemat.

SYLWETKA PROWADZĄCEGO

Paweł Waniek (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku)

Kierownik Zespołu Organizacyjno – Administracyjnego w Południowo – Mazowieckim Banku Spółdzielczym, pełniący jednocześnie funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Współorganizator i prelegent ogólnopolskich konferencji pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”, która odbyła się w murach WSH w Radomiu w dniu 7 marca 2017 r. oraz „Głos Inspektorów Ochrony Danych”, zaplanowanej w dniach 17-18 kwietnia 2018 r. Publicysta portalu „BS BLOG – Blog o Bankach Spółdzielczych”.

Nadzoruje ochronę danych osobowych jako zewnętrzny ABI w Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZ DOM” oraz współpracuje z telewizją Zebrra.tv, gdzie działa jako doradca klienta biznesowego i komentator sportowy.

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na którym w 2012 roku współorganizował międzynarodową konferencję w postaci IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnik wielu szkoleń, seminariów i konferencji z zakresu ochrony danych osobowych, także w roli prelegenta.

 

ZAPISY I PŁATNOŚCI

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu należy wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłać na adres: szkolenia@wsh.pl lub zarejestrować się pod adresem https://podyplomowe.wsh.pl/rekrutacja-on-line/rekrutacja-szkolenia-i-kursy/

 

 

TERMIN

nadsyłania zgłoszeń upływa

16 listopada 2017 r.

Liczba miejsc – ograniczona!

 Cena: 399 PLN za osobę

Wpłat należy dokonywać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI

25 1050 1416 1000 0023 0207 3099

tytuł przelewu: „szkolenie RODO”

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu oraz certyfikat ukończenia szkolenia. WSH Radom nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez WSH Radom, w terminie do 16 listopada 2017r., wypełnionego formularza zgłoszenia. Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@wsh.pl. Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z WSH Radom. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. WSH Radom zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 4. W przypadku zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników szkolenia, WSH Radom najpóźniej do dnia 17 listopada 2017r., za pośrednictwem poczty elektronicznej, prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, potwierdzenie uruchomienia szkolenia.
 5. WSH Radom zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem szkolenia.
 6. W przypadkach określonych w punkcie 3 i 5, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 7. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto WSH Radom w banku ING Bank Śląski 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia uruchomienia szkolenia, o którym mowa w punkcie 4.