Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej – najnowszy kierunek w ofercie studiów podyplomowych!

Kierunek „Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej” to nowość w ofercie studiów podyplomowych w WSH. Proponowana tematyka studiów podyplomowych w istotny sposób odzwierciedla współczesny obraz przestępczości gospodarczej i podatkowej. Program studiów został podzielony na sześć modułów tematycznych, które w sposób kompleksowy pozwolą przedstawić słuchaczom omawiane zagadnienia.

W pierwszym module zostaną przedstawione informacje odnoszące się do obrotu gospodarczego i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jest to wstęp do dalszych rozważań. Drugi moduł będzie wprowadzeniem do systemu podatkowego. Omówione w nim zostaną poszczególne podatki składające się na system podatkowym i narażone na przestępstwa podatkowe w największym zakresie. Moduł trzeci obejmuje tematykę przestępczości gospodarczej i podatkowej, w ramach której omówione zostaną m.in. przestępstwa gospodarcze jak i oszustwa podatkowe. Moduł czwarty to omówienie zasad kontroli podatkowej i celno – skarbowej, które są lub mogą być konsekwencją wystąpienia przestępstw gospodarczych i podatkowych. Całość programu dopełniać będą moduły piąty i szósty. W module piątym przedstawione zostaną zagadnienia odpowiedzialności karnej karno-skarbowej za przestępstwa gospodarcze i podatkowe. W ostatnim szóstym uczestnicy dowiedzą się czy można zastosować mediację jako sposób na rozwiązywanie sporów gospodarczych i podatkowych. Program studiów starano się tak skonstruować, aby odpowiadał aktualnym potrzebom praktyki. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem konkretnych problemów i zagadnień stwarzających największe trudności w praktyce.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są przede wszystkim dla pracowników firm zajmujących się sprawami handlowymi jak i podatkowymi, a także menedżerów. Jednak studia te powinny również zainteresować przedstawicieli Samorządu Terytorialnego jak i pracowników wymiaru sprawiedliwości, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, banków czy biegłych rewidentów. Zapraszamy także absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej i podatkowej.

Czas trwania i wysokość czesnego:

Studia trwają 2 semestry (170 godzin).  Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Program:

Program studiów podyplomowych składa się z sześciu modułów tematycznych i obejmuje 170 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów oraz praktycznych warsztatów.

RAMOWY PLAN STUDIÓW

I. Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego i handlowego – 24 godz.

 • Prawo gospodarcze.
 • Prawo cywilne a prawo podatkowe.
 • Spółki prawa handlowego.
 • Umowy w obrocie gospodarczym (sporządzanie umów, wykonywanie umów, skutki nienależytego wykonania umów, aspekty podatkowe) – warsztaty.
 • Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw.

II. Polski system podatkowy – 28 godz.

 • Opodatkowanie obrotu. Podatki pośrednie.
 • Opodatkowanie dochodu (przychodu), z uwzględnieniem opodatkowania dochodu z nieujawnionych źródeł.
 • Rachunkowość i ewidencja podatkowa.
 • Powstawanie zobowiązań podatkowych i postępowanie podatkowe.
 • Wpływ przepisów UE oraz orzeczeń TSUE na sytuację polskich podatników. Aspekty prawne i instytucjonalne.

III. Przestępstwa gospodarcze i podatkowe – 52 godz.

 • Oszustwa i przestępstwa gospodarcze – klasyfikacja nadużyć gospodarczych w polskim systemie prawnym.
 • Pranie brudnych pieniędzy.
 • Przestępstwa określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
 • Przestępczość związana z organizacją i przeprowadzaniem przetargów.
 • Przestępstwa nielegalnego prowadzenia działalności bankowej i działalności maklerskiej.
 • Przestępstwa związane z wykorzystaniem weksli i czeków.
 • Przestępczość podatkowa – uwarunkowania systemowe, skala i modus operandi, jako wyzwania dla przedsiębiorstw i osób nimi zarządzających +kazusy.
 • Wyłudzenia podatkowe jako najniebezpieczniejsza forma przestępczości gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT.
 • Przestępstwa skarbowe skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym.
 • Oszustwa w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego jako element zorganizowanej przestępczości gospodarczej – oszustwa karuzelowe.
 • Nielegalna produkcja wyrobów akcyzowych, jako jedna z najniebezpieczniejszych form przestępczości akcyzowej na przykładzie wybranych przypadków.

IV. Kontrola podatkowa i celno skarbowa – 32 godz.

 • Zasady typowania do kontroli podmiotów prowadzących działalność w obszarach wskazanych jako podatne na wyłudzenia zwrotu VAT i unikania płacenia VAT, podatku akcyzowego i cła – czyli jak przygotować się do kontroli podatkowej i celno – skarbowej.
 • Ujawnianie nieprawidłowości w wyniku kontroli ewidencji podatkowych.
 • Kontrola podatkowa – postępowanie kontrolne, kontrola celno-skarbowa.
 • Procedury w kontroli podatkowej i celno-skarbowej.
 • Postępowanie dowodowe, dokumentowanie czynności kontrolnych w toku kontroli, procedury odwoławcze.
 • Sankcje podatkowe.

V. Prawno-karne aspekty przestępczości gospodarczej i podatkowej – 22 godz.

 • Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze.
 • Współpraca organów dochodzeniowych z prokuraturą w zakresie przestępstw penalizowanych w KK oraz międzynarodowa współpraca organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości podatkowej.
 • Postępowanie karne i karne skarbowe w związku ze zmianami Kodeksu postępowania karnego. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie art. 258 KK.
 • Zorganizowana przestępczość gospodarcza, ekonomiczna i podatkowa, a specyfika prowadzenia postępowania karnego i karnego skarbowego – kazusy.
 • Wykorzystanie materiału dowodowego w postępowaniu przygotowawczym z postępowania kontrolnego i odwrotnie. Wykorzystanie materiałów z czynności operacyjnych do postępowań.
 • Poszukiwanie majątków sprawców przestępstw podatkowych i nierzetelnych podatników.
 • Zabezpieczenie majątkowe i konfiskata rozszerzona.
 • Egzekucja administracyjna jako element zwalczania przestępczości gospodarczej.

VI. Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych – 12 godz.

 • Umocowanie prawne mediacji w sprawach karnych i gospodarczych.
 • Zastosowanie mediacji jako trybu naprawienia szkody. Zastosowanie środków kompensacyjnych.
 • Proces karny, a mediacja prowadzona w oparciu o przepisy kpc.
 • Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem mediacji, umorzeń konsensualnych i innych konsensualnych trybów zakończenia postępowania.
 • Ugoda przed mediatorem jako sposób na popełnienie przestępstwa.
 • Prawidłowa konstrukcja ugody i sprawozdania mediatora. Uwzględnienie treści ugody w decyzji merytorycznej kończącej sprawę.

 

 

Piotr Możyłowski

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU: prof. WSH dr Piotr Możyłowski

Doktor nauk ekonomicznych, prawnik
W latach 2001–2013 związany był zawodowo z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Radomiu pracując w Dziale Kontroli Podatkowej, a następnie w Dziale Egzekucji Administracyjnej. Ukończył studia podyplomowe z Rachunkowości oraz kilkadziesiąt kursów i szkoleń z zakresu podatków, postępowania egzekucyjnego oraz prawa handlowego.

Prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Prawnego oraz Biuro rachunkowe. Zajmuje się doradztwem biznesowym, prawnym, a także rozliczeniami podatkowymi podmiotów gospodarczych. Współpracuje również z Samorządem Terytorialnym. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań z zakresu podatków oraz egzekucji administracyjnej. Redaktor naukowy kilkunastu monografii w tym m.in. „Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym”; ” Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” czy  ” Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego”.

Od 2015 r. związany jest z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu prowadząc wykłady i seminaria.