Excellent Lider

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Zatem wszystkie planowane zajęcia będą się odbywały, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Skuteczny przywódca o określonych cechach może wpłynąć na szanse przetrwania organizacji w trudnych czasach. Obecnie istotą przywództwa jest autentyczność i umiejętność przekonywania do własnej wizji. Przywódca – lider potrafi rozbudzić w swoich pracownikach motywację pochodzącą z ich wnętrza – koncentruje się na ludziach i inspiruje ich do działania. Stara się stale poszerzać zakres swoich wpływów. Współczesny przywódca musi zmieniać świat – być przekonany o odpowiedzialności za coś więcej, niż własna firma. Program studiów porusza zagadnienia związane z teraźniejszością, jak i najbliższą przyszłością w pracy lidera – zmieniającymi się trendami w podejściu do kierowania i przywództwa oraz wyzwaniami w zarządzaniu zasobami ludzkimi: przemiany rynku pracy, wielopokoleniowość, wielokulturowość, dywersyfikacja zasobów pracy.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności stanowiące fundament roli współczesnego lidera;
 • dowie się, jak rozwijać cechy i zdolności przywódcze;
 • pozna umiejętność zamierzonego i celowego wywierania wpływu na ludzi;
 • dowie się, co wpływa na wizerunek przywódcy, jak wiele od niego zależy i jakie atrybuty należy wykorzystywać w jego kształtowaniu;

ADRESACI STUDIÓW

 • szeroka kadra zarządzająca, kierownicza;
 • menedżerowie;
 • osoby planujące w przyszłości objąć podobne stanowiska;
 • osoby chcące doskonalić umiejętności miękkie: interpersonalne, kierownicze i samoorganizacyjne;

PROGRAM STUDIÓW:

MODUŁ I – Menedżer – przywódca – lider

 • Kompetencje menedżerskie. Rola menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Współczesne podejście do kierowania i przywództwa oraz najnowsze trendy rozwojowe w pracy lidera
 • Osobowość menedżera a osobowość lidera
 • Turkusowe zarządzanie
 • Coaching, mentoring i inne narzędzia pracy z ludźmi nowoczesnego lidera

MODUŁ II – Przywództwo 

 • Zarządzanie sobą jako element przywództwa
 • Osobowość przywódcy – wpływ na sposób funkcjonowania organizacji
 • Modele przywództwa
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Kultura organizacji oparta na przywództwie
 • Etyka i dylematy moralne w zarządzaniu

MODUŁ III – Psychologia wywierania wpływu 

 • Elementy psychologii społecznej i psychologii osobowości – doskonalenie własnego poziomu asertywności i empatii Psychologia wywierania wpływu – w relacjach grupowych, w spotkaniu z druga osobą i w kontaktach wirtualnych
 • Techniki wywierania wpływu – w sytuacjach trudnych oraz doskonalenie sztuki prezentacji i wystąpień publicznych
 • Skuteczna perswazja – na czym polega, kiedy stosować a kiedy zmienić na inna technikę wpływu
 • Mechanizmy psychologiczne w negocjacjach – rozpoznawanie własnych słabych punktów oraz nośników osobistej mocy w wykorzystywaniu technik negocjacji i rozmów biznesowych

MODUŁ IV – Budowanie wizerunku 

 • Personal branding – budowanie marki osobistej, analiza SWOT, eksponowanie wartości, tworzenie strategii marki
 • Kreowanie wrażenia i autoprezentacja (warsztaty z kamerą) – zasady kreowania wizerunku, wizerunek w Internecie a wizerunek firmy, wywieranie wrażenia i niewerbalne wpływanie na rozmówcę, mowa ciała
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna w biznesie – transakcja, jako jednostka komunikacji, diagnoza partnera komunikacji i autokreacja
 • Etykieta w biznesie – reguły postępowania w sytuacjach biznesowych i wypracowanie własnego wizerunku profesjonalisty

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,
KADRY I 
PŁACE
Program studiów 204 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 3200 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl

                        REKRUTACJA