Nowości w ofercie edukacyjnej!

Zapraszamy do zapoznania się z programami nowych kierunków studiów podyplomowych, które pojawiły się w ofercie na rok akademicki 2021/2020.

Excellent Lider – kreowanie przywództwa, wywieranie wpływu i budowanie wizerunku

Skuteczny przywódca o określonych cechach może wpłynąć na szanse przetrwania organizacji w trudnych czasach. Obecnie istotą przywództwa jest autentyczność i umiejętność przekonywania do własnej wizji. Przywódca – lider potrafi rozbudzić w swoich pracownikach motywację pochodzącą z ich wnętrza – koncentruje się na ludziach i inspiruje ich do działania. Stara się stale poszerzać zakres swoich wpływów. Współczesny przywódca musi zmieniać świat – być przekonany o odpowiedzialności za coś więcej, niż własna firma. Program studiów porusza zagadnienia związane z teraźniejszością, jak i najbliższą przyszłością w pracy lidera – zmieniającymi się trendami w podejściu do kierowania i przywództwa oraz wyzwaniami w zarządzaniu zasobami ludzkimi: przemiany rynku pracy, wielopokoleniowość, wielokulturowość, dywersyfikacja zasobów pracy.

Więcej…


Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej

Proponowana tematyka studiów podyplomowych w istotny sposób odzwierciedla współczesny obraz przestępczości gospodarczej i podatkowej. Studia prezentują interdyscyplinarne i praktyczne podejście do współczesnych form przestępczości gospodarczej i skarbowej. Program studiów został podzielony na sześć modułów tematycznych, które w sposób kompleksowy pozwolą przedstawić słuchaczom omawiane zagadnienia. W pierwszym module zostaną przedstawione informacje odnoszące się do obrotu gospodarczego i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jest to wstęp do dalszych rozważań .Drugi moduł będzie wprowadzeniem do systemu podatkowego. Omówione w nim zostaną poszczególne podatki składające się na system podatkowym i narażone na przestępstwa podatkowe w największym zakresie. Moduł trzeci obejmuje tematykę przestępczości gospodarczej i podatkowej, w ramach której omówione zostaną m.in. przestępstwa gospodarcze jak i oszustwa podatkowe. Moduł czwarty to omówienie zasad kontroli podatkowej i celno – skarbowej, które są lub mogą być konsekwencją wystąpienia przestępstw gospodarczych i podatkowych. Całość programu dopełniać będą moduły piąty i szósty. W module piątym przedstawione zostaną zagadnienia odpowiedzialności karnej karno-skarbowej za przestępstwa gospodarcze i podatkowe. W ostatnim szóstym uczestnicy dowiedzą się czy można zastosować mediację jako sposób na rozwiązywanie sporów gospodarczych i podatkowych. Program odpowiada aktualnym potrzebom praktyki. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem konkretnych problemów i zagadnień stwarzających największe trudności w praktyce.

Więcej…


Professional Business Manager 

Nowoczesny biznes i jego otoczenie wymuszają na przedsiębiorcach dostosowywanie się do zachodzących zmian i wprowadzanie nowych, kreatywnych rozwiązań na gruncie menedżerskim. Osoba zarządzająca firmą powinna posiadać wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, prawnych fundamentów prowadzenia biznesu. Jednak w warunkach nieustannego rozwoju wiedza ta może okazać się i okazuje się niewystarczająca. Dobrym menedżer to menedżer świadomy, zwracający uwagę na otoczenie biznesu i zmiany w nich zachodzące. Kompetencje i umiejętności menedżera mogą mieć decydujący wpływ na rozwój biznesu i jego dalsze losy. Program studiów obejmuje fundament wiedzy z zakresu zarządzania firmą w środowisku nieustającej zmiany, a także porusza zagadnienia związane z cechami osobowościowymi samego menedżera, który po ukończonych studiach poza teoretyczną wiedzą z zakresu finansów, organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi zyska pewność w realizacji zamierzonej strategii biznesowej.

Więcej…


Creative Brand Management – kreowanie i zarządzanie wizerunkiem firmy z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji 

Kreowanie i zarządzanie marką to czynniki decydujące o sukcesie firmy. Wraz ze wzrostem świadomości marketingowej na świecie, wzrosły również wymagania, co do prezentowania swojego produktu w sposób atrakcyjny i wyjątkowy. Potencjalny odbiorca chce poznać markę już na etapie przeglądania Internetu, czy zdjęć/filmów udostępnianych na portalach społecznościowych. Dzięki obecności w świecie wirtualnym firma zyskuje na wiarygodności, ale jednoczenie naraża się na niedostosowanie działań marketingowych do oczekiwań rynku. Aby móc zarządzać swoją marką w sposób kompleksowy i atrakcyjny, należy poznać wszystkie nowoczesne metody komunikacji z odbiorcą, wykorzystujące kreatywne rozwiązania i na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w otoczeniu firmy.

Więcej…


Menedżer sportu 

Popularność sportu i zdrowego stylu życia w Polsce i na świecie stale rośnie. Duże zainteresowanie Polaków różnymi dyscyplinami sportu oraz popularność uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach sportowych pokazuje, jak dużą rolę odgrywa umiejętna organizacja przedsięwzięć z udziałem publiczności. Dodatkowo istotnym elementem wpływającym na popularność danego sportu, czy klubu sportowego, jest sprawne zarządzanie organizacjami sportowymi, zarówno na szczeblu krajowym, jaki i regionalnym. Z tego względu tak ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za zarządzanie obszarem sportowym, były kompetentne i skuteczne. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów przyszli menedżerowie będą w stanie zapewnić realizację celów sportowych przy uwzględnieniu realiów rynkowych.

Więcej…


Psychologia biznesu

Program studiów skierowany jest głównie do przedstawicieli biznesu, zajmujących się, m. in. zarządzaniem personelem, zarządzaniem marketingowym, reklamą, mediami społecznościowymi, właścicieli firm. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności psychologicznych przydatnych w marketingu, public relations, rekrutacji kadry czy wspieraniu zespołu w czasie zmian i restrukturyzacji. Słuchacze zdobywają umiejętność współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, poznają sposoby zwiększania potencjału i motywacji pracowników, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów. Program studiów dostarcza szerokiej wiedzy na temat wpływu psychospołecznych warunków pracy na funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw, metod radzenia sobie ze stresem, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Więcej…


Specjalista ds. uzależnienia cyfrowego

Studia dualne realizowane we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu. Absolwent kierunku otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSH w Radomiu i certyfikat OPiTU w Radomiu. Część zajęć będzie się odbywać w OPiTU w Radomiu. Program studiów obejmuje cztery moduły, które zostały dostosowane do wymagań rynkowych związanych z nowym rodzajem uzależnienia – uzależnienia cyfrowego. Świat wirtualny i jego zasoby są w obecnej  światowej sytuacji atrakcyjnym miejsce spędzania czasu. Jednak jego nadmiar może doprowadzić do uzależnienia, co w konsekwencji będzie wymagać konsultacji ze specjalistami.

Więcej…


Neurologopedia

Studia poszerzają kompetencje w zakresie logopedii – każdy słuchacz nabędzie praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego u dzieci i dorosłych. Są to studia doskonalące kompetencje, a nie kwalifikacyjne, rozumiane w myśl zapisów Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. Ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu. Na studia mogą się zapisać osoby z tytułem magistra logopedii lub z tytułem magistra z innej dziedziny, będącego absolwentem 4-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii.

Więcej…


Compliance w organizacji 

Wzrost znaczenia skutecznego zarządzania ryzykiem wpływa na rozwój dziedziny compliance, która obejmuje strategię etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Dzięki polityce compliance przedsiębiorstwo stanie się bardziej konkurencyjne na rynkach krajowych i międzynarodowych, a osoby posiadające kompetencje wdrażania tej polityki będą niezwykle atrakcyjne na rynku pracy.

Więcej…


Mediacje rodzinne 

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z rodzinami, osobami w trudnej sytuacji życiowej i po traumatycznych doświadczeniach osobistych. Kierunek ten przygotowuje do pracy mediatora w zakresie radzenia sobie z kryzysami i konfliktami rodzinnymi. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać alternatywne metody w rozwiązywaniu sporów. Może również ubiegać się o wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe i udostępniane sądom.

Więcej…