Współpraca z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu i Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) nawiązały współpracę w zakresie realizacji studiów podyplomowych. Partnerstwo obu instytucji daje słuchaczom dodatkowe korzyści – każdy z nich będzie miał możliwość uzyskania certyfikatu PIKW, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie objętym programem studiów oraz bezterminowe wsparcie merytoryczne Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z ukończoną specjalnością.

W roku akademickim 2021/2022 współpraca z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej obejmie realizację trzech nowych kierunków studiów:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM – KONTROLA BIZNESOWA 
Program studiów obejmuje podstawową wiedzę z zakresu:
1) zarządzania organizacją : zarządzania ryzykiem i zarządzania zespołami,
2) prawa podatkowego i rachunkowości , w tym rachunkowości podatkowej,
3) identyfikacji i reakcji na ryzyko podatkowe,
4) projektowania i wdrażania skutecznych system ów kontroli biznesowej , o której mowa w art . 106m ustawy o podatku od towarów i usług,
5) praktycznego stosowania przepisów ordynacji podatkowej ,
6) wykorzystanie metodyki audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego organizacji

W ramach kierunku można uzyskać certyfikat Audytora podatkowego II stopnia.

Więcej o kierunku – TUTAJ

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w za kresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

W ramach kierunku można uzyskać certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej.

Więcej o kierunku – TUTAJ

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych oraz pełnomocnika ds. cyberprzestępczości. Absolwenci będą również w pełni przygotowani do wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

W ramach kierunku certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Więcej o kierunku – TUTAJ