Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Studia przygotowują do pełnienia roli profesjonalnego doradcy zawodowego, przygotowanego do udzielania pomocy zawodowej młodzieży, a także dorosłym. Program studiów inspiruje do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy, stosowania nowoczesnych technik rekrutacji i selekcji kandydatów oraz kształtuje umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji z różnych środków przekazu, rozwija zdolności przywódcze, organizacyjne, interpersonalne i społeczne. Program skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wykonywać zawód doradcy zawodowego i udzielać porad związanych z wyborem przyszłego zawodu lub kierunku kształcenia.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • będzie przygotowany do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego;
 • zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą procesów psychologicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych związanych z dostosowaniem zawodowym, doradzaniem, edukacją zawodową oraz rynkiem pracy w Polsce i UE;
 • będzie profesjonalnym doradca zawodowym przygotowanym do udzielania pomocy zawodowej młodzieży, a także dorosłym;
 • rozwinie swoje umiejętności interpersonalne i społeczne;
 • pozna niezbędne metody i narzędzia w codziennej pracy doradcy;
 • nabędzie umiejętność trafnego wyboru zawodu oraz planowania kariery zawodowej;
 • będzie potrafił stosować nowoczesne techniki rekrutacji i selekcji pracowników;
 • nabędzie zdolności przywódcze i organizacyjne;
 • będzie przygotowany do wykonywania zawodu doradcy zawodowego;
 • będzie mógł ubiegać się o pracę w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, organizacjach i instytucjach prowadzących pozarządowe pośrednictwo pracy, zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładach pracy, agencjach doradztwa zawodowego, Ochotniczych Hufcach Pracy, jednostkach szkolących;

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy instytucja publicznych (rządowych, samorządowych);
 • członkowie organizacji pozarządowych;
 • pracownicy przedsiębiorstw;
 • pracownicy szkół i placówek edukacyjnych;
 • pracownicy instytucji szkoleniowych;
 • wszystkich, którzy chcą wykonywać zawód doradcy zawodowego i udzielać porad związanych z wyborem przyszłego zawodu, kierunku kształcenia lub przygotować szkolenia dla poszukujących pracy;

PROGRAM STUDIÓW:

 • doradztwo zawodowe w Polsce i na świecie
 • psychologia stresu zawodowego
 • elementy psychologii komunikacji i zarządzania personelem
 • zawodoznawstwo
 • doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 • elementy psychologii rozwojowej
 • metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole
 • narzędzia teleinformatyczne w pracy doradcy zawodowego
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • podstawy prawa i etyki zawodowej
 • doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
 • metodyka planowania kariery zawodowej
 • style pracy doradczej i zarządzanie zmianą
 • rola UE a działania na rzecz zwiększania zatrudnienia
 • elementy coachingu

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU
Program studiów 350 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 3 semestry
Praktyki 40 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1200 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl