Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia kwalifikacyjne)

O STUDIACH:

 

Program jest skierowany do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3. Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela j. angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę na temat warsztatu pracy dydaktycznej ukierunkowanej na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III;
 • zyska możliwość doskonalenia sprawności językowych takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie i konstruowanie struktur gramatyczno-leksykacyjnych na poziomie B2;
 • przygotuje się do przystąpienia do egzaminu FCE – uprawniającego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III;
 • będzie przygotowany do pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 • zdobędzie kompetencje w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego;
 • będzie potrafił rozpoznawać potrzeby, predyspozycje i możliwości dzieci we wczesnym etapie kształcenia;
 • uzyska świadectwo uprawniające do prowadzenia zajęć językowych w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych;
 • będzie potrafił opracowywać i wdrażać własne materiały edukacyjne, oparte na własnej koncepcji i metodyce;
 • będzie potrafił diagnozować potrzeby dzieci, rozwijać je i poddawać ewaluacji na każdym etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne;
 • nauczyciele języka angielskiego w różnych placówkach edukacyjnych, chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III;
 • obecni nauczyciele w różnych placówkach edukacyjnych, pragnący przekwalifikować się do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych;
 • osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w przedszkolach i klasach I-III;

PROGRAM STUDIÓW:

 • etyka zawodu nauczyciela
 • psychologiczne podstawy wczesnego nauczania
 • komunikacja interpersonalna
 • emisja głosu
 • podstawy psychologii
 • gramatyka
 • lektorat języka angielskiego
 • pedagogika ogólna
 • fonetyka
 • psychologia wychowania
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2
 • elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
 • anglojęzyczna literatura dla dzieci

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ
Program studiów 340 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 3 semestry
Praktyki 60 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1200 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl