Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (studia kwalifikacyjne)

O STUDIACH:

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje i uprawnienia do pracy w szkołach specjalnych, ośrodkach specjalnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży. Program adresowany jest do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych, czynnych zawodowo nauczycieli, pedagogów, psychologów.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • nabędzie kompetencje i uprawnienia do pracy w szkołach specjalnych, ośrodkach specjalnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • zdobędzie umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży;
 • zdobędzie uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego;
 • będzie przygotowany do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego;
 • rozwinie umiejętności interpersonalne;
 • będzie przygotowany do pracy w szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach z oddziałami integracyjnymi;

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych;
 • czynni zawodowo nauczyciele;
 • pedagodzy;
 • psychologowie;

PROGRAM STUDIÓW:

 • oligofrenopedagogika z elementami ortodydaktyki
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • diagnoza funkcjonalna i indywidualne programy nauczania
 • diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • emisja i higiena głosu
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • elementy psychologii klinicznej
 • edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • organizacja i specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym
 • metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • rozwijanie kompetencji społecznych i niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • elementy psychopatologii
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, diagnoza, specyfika rozwojowa)
 • dydaktyka specjalna
 • studium przypadku – osoba z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
Program studiów 350 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 3 semestry
Praktyki 180 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1200 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl