Koordynator kontroli zarządczej

O STUDIACH:

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.


Kierunek realizowany we współpracy z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

 

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:


CELE STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.
Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych systemom kontroli zarządczej.


ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy administracji publicznej,
 • osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem,
 • audytorzy wewnętrzni

PROGRAM STUDIÓW:

Moduł I – Zarządzanie organizacją

Podstawy zarządzania organizacją
Cel działalności organizacji
Uwarunkowania działalności osób prawnych i fizycznych, prawo przedsiębiorców
Uwarunkowania działalności jednostek sektora finansów publicznych,
ustawa o finansach publicznych
Kontrola zarządcza według ustawy o finansach publicznych, standardy
kontroli zarządczej
Systemy kontroli wewnętrznej
System prawa wewnętrznego
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna

Moduł II – Rachunkowość jednostki sektora finansów publicznych

Rachunkowość finansowa
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość podatkowa
Budżet jednostki sektora finansów publicznych
Przychody i dochody budżetu
Budżet zadaniowy, rachunkowość zarządcza
Wieloletnia prognoza finansowa
Sprawozdanie finansowe
Inwentaryzacja

Moduł III – Organizacja zarządzania, jakość zarządzania

Zarządzanie zespołem
Zarządzenie procesami
Zarządzanie zmianą, TQM, LIN, Keizen
Systemy zarządzania jakością
Normy ISO jako narzędzie zarządzania
Wdrożenie norm ISO – porządek organizacyjny
Utrzymania porządku organizacyjnego
Organizacja pracy
Regulamin pracy, systemy motywacji

Moduł IV – Środowisko wewnętrzne

Identyfikacja środowiska wewnętrznego
Uczciwość i wartości etyczne
Zasady służby cywilnej
Pracownicy samorządowi
Zasady zatrudniania
Wymagane kompetencje pracowników
Pożądane kwalifikacje pracowników
Przydzielanie uprawnień i odpowiedzialności
Procesy zarządzania pracownikami

Moduł V – Zarządzanie ryzykiem organizacji

System zarządzania według COSO
Oszustwa i nadużycia z wykorzystaniem stanowiska
Identyfikacja ryzyka, model ryzyka
Metody oceny ryzyka, mapa ryzyka
Planowanie reakcji na ryzyko
Decydowanie o reakcji na ryzyko
Monitorowanie ryzyka
Compliance w organizacji
Organizacja zarządzania ryzykiem

Moduł VI – Czynności kontrolne

Polityka zarządzania – regulamin organizacyjny
Procedury
Integracja z oceną ryzyka
Kontrola wykonania czynności
Kontrola wykonania zadań
Kontrola wykonania dokumentów
Kontrola finansowa
Kontrola systemów informatycznych
Kontrola bezpieczeństwa informacji

Moduł VII – Zamówienia publiczne

Cel prawa zamówień publicznych
Identyfikacja potrzeb
Przygotowanie postępowania
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zastrzeżenia i wyjaśnienia
Protesty i odwołania
Informatyzacja procesu zamówień publicznych
Kontrola zamówień publicznych

Moduł VIII – Informacja i komunikacja

Informacja zdobywanie i wykorzystanie
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
Integracja informacji
Jakość informacji
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja zewnętrzna
Środki komunikacji tradycyjnej
Środki komunikacji informatycznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Moduł IX – Monitoring

Czynności monitoringu bieżącego, częstotliwość
Metodologia, zasady oceny, źródła informacji
Dokumentacja, plan działania, raport
Audyt wewnętrzny.
Standardy audytu wewnętrznego
Plan audytu i program audytu
Raport audytu
Ocena jakości audytu
Samoocena kierownika

Moduł X – Mierniki w kontroli zarządczej

Mierniki oceny środowiska wewnętrznego
Mierniki oceny zarządzania ryzykiem
Mierniki oceny mechanizmów kontroli
Mierniki oceny informacji i komunikacji
Mierniki działalności
Mierniki projektu
Mierniki produktu
Mierniki efektywności
Mierniki skuteczności
Projekt systemu mierników kontroli zarządczej

Moduł XI – Seminarium projektowe

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Program studiów 192 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne (sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1800 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl