Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Program jest skierowany do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia, posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę, a także filologów, pedagogów i psychologów. Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy, wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć terapeutycznych, korygowania wad mowy u dzieci.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych;
 • dowie się, jak udzielać porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dziecka;
 • nabędzie umiejętności korygowania wad mowy u dzieci;
 • nabędziesz uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy w przedszkolach, szkołach i ośrodkach dla dzieci z wadami słuchu;
 • może podjąć pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach foniatrycznych i rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach oraz prywatnych gabinetach logopedycznych;
 • zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu medycyny, lingwistyki i psychologii;
 • będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z impostacji i emisji głosu z elementami rehabilitacji;

WSPÓŁPRACA:

 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE METODY FONOGESTÓW zorganizuje dla słuchaczy kurs I stopnia.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych;
 • osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia;
 • osoby posiadające dobry słuch i nienaganną wymowę;
 • filolodzy, pedagodzy, psychologowie;

PROGRAM STUDIÓW:

 • zagadnienia logopedyczne
 • fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • rozwój mowy dziecka
 • dyslalia
 • profilaktyka logopedyczna
 • terapia zaburzeń emocjonalnych
 • metody badań logopedycznych
 • diagnozowanie zaburzeń mowy
 • emisja głosu
 • komunikacja alternatywna
 • elementy foniatrii i psychiatrii
 • kultura języka ortofonia języka polskiego
 • oligofazja i zaburzenia mowy w założonych zespołach chorobowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,
KADRY I 
PŁACE
Program studiów 600 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 4 semestry
Praktyki 60 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1800 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl