Neurologopedia (studia kwalifikacyjne) – NOWOŚĆ!

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Studia poszerzają kompetencje w zakresie logopedii – każdy słuchacz nabędzie praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego u dzieci i dorosłych. Są to studia doskonalące kompetencje, a nie kwalifikacyjne, rozumiane w myśl zapisów Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.

Ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu.

Na studia mogą się zapisać osoby z tytułem magistra logopedii lub z tytułem magistra z innej dziedziny, będącego absolwentem 4-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • uzyska dodatkowe kwalifikacje w zakresie neurologopedii i praktyczne umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego;
 • poszerzy swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego;
 • nabędzie umiejętności niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • zdobędzie przygotowanie do wymaganego przepisami stażu z zakresu neurologopedii  w placówkach medycznych;
 • będzie przygotowany do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • będzie posiadał uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria, itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, a także do posługiwania się tytułem neurologopedy w praktyce prywatnej;

ADRESACI STUDIÓW

 • logopedzi, który chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie świadczonych usług;

PROGRAM STUDIÓW:

Moduł I – Przedmioty wprowadzające
Neurolingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
Neuropsychologia

Moduł II – Przedmioty medyczne
Elementy psychiatrii dziecięcej i psychiatrii dorosłych
Elementy neurologii dziecięcej i neurologii dorosłych

Moduł III – Neurologopedia dzieci
Diagnoza neurologopedyczna okresu prenatalnego i perinatalnego
Stymulacja rozwoju mowy dziecka w pierwszym roku życia
Terapia w SLI i zaburzeniach związanych z uszkodzeniami mózgu

Moduł IV – Neurologopedia ogólna
Neurologopedyczna terapia w jąkaniu
Terapia mutyzmu
Zaburzenia mowy u osób w podeszłym wieku – gerontologopedia

Moduł V – Terapia neurologopedyczna
Terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
Terapia neurologopedyczna w chorobach neurodegeneracyjnych
Terapia neurologopedyczna dysfagii u dzieci i dorosłych
Terapia neurologopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi
Terapia neurologopedyczna w nerwicach

Moduł VI – Metody wspomagające w terapii neurologopedycznej
Alternatywne metody komunikacji
Integracja odruchów twarzy
Mowa zastępcza osób po laryngoektomii
Psychoterapia
Metoda Warnkego
Muzykoterapia
Metoda Castillo-Moralesa

Moduł VII – Praktyki zawodowe


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

NEUROLOGOPEDIA
Program studiów 240 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Praktyki 60 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1800 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl