Neurologopedia (studia kwalifikacyjne) – NOWOŚĆ!

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Studia poszerzają kompetencje w zakresie logopedii – każdy słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego u dzieci i dorosłych. Po odbytych studiach absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji. Będzie mógł posługiwać się tytułem neurologopedy w praktyce prywatnej.

Studia teoretycznie przygotowują do odbycia stażu w placówkach medycznych.

Na studia mogą się zapisać osoby z tytułem magistra logopedii, lub z tytułem magistra inne dziedziny jednak po ukończeniu 4-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • uzyska dodatkowe kwalifikacje w zakresie neurologopedii i praktyczne umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego;
 • poszerzy swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego;
 • uzyska tytuł neurologopedy;
 • nabędzie umiejętności niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • zdobędzie przygotowanie do wymaganego przepisami stażu z zakresu neurologopedii  w placówkach medycznych;
 • będzie przygotowany do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • będzie posiadał uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria, itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, a także do posługiwania się tytułem neurologopedy w praktyce prywatnej;

ADRESACI STUDIÓW

 • logopedzi, który chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie świadczonych usług;

PROGRAM STUDIÓW:

 • biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • elementy neurologii dziecięcej i neurologii dorosłych
 • wprowadzenie do neurologopedii
 • choroby neurologiczne i neuroobrazowanie
 • diagnostyka neurologopedyczna
 • neurologia dziecka: pre-, per- i postnatalne uwarunkowania rozwoju komunikacji i mowy
 • problemy komunikacji językowej osób z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • niepłynność mówienia
 • komunikacja terapeuty ze środowiskiem pacjenta
 • elementy psychiatrii dziecięcej i psychiatrii dorosłych
 • metody i techniki terapeutyczne stosowane wobec osób z zaburzeniami mowy (u dzieci i dorosłych)
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • praktyki zawodowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

NEUROLOGOPEDIA
Program studiów 240 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Praktyki 60 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1800 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl