Władze Uczelni

ekielskaREKTOR
doc. dr Elżbieta Kielska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku teoria ekonomii. Doktorat obroniła w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii edukacji.

Dr Elżbieta Kielska ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii oraz propedeutyki wiedzy ekonomicznej dla nauczycieli w Szkole Głównej Handlowej. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz była doradcą metodycznym przedmiotów ekonomicznych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym oraz Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Posiada III stopień specjalizacji nauczycielskiej w zakresie nauczania przedmiotów społeczno–ekonomicznych. Odbyła liczne kursy doskonalące z zakresu technologii kształcenia oraz metodyki nauczania przedsiębiorczości. Od wielu lat jest nauczycielem akademickim, prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, Politechnice Radomskiej oraz obecnie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Dr Elżbieta Kielska jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Posiada dorobek naukowy z zakresu dydaktyki oraz historii edukacji. Od 2005 roku pełniła funkcję Dziekana Wydziału Dziennikarstwa, a w 2007 roku otrzymała mianowanie na Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

gmajKANCLERZ
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na kierunku Dziennikarstwo ukończył w 1994 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2001 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu od 1998 roku czyli od początku jej istnienia. Ponadto publicysta ekonomiczny w warszawskim Wydawnictwie Ad Novum (1996-1997), pełnomocnik zarządu RZPS Radoskór SA w Radomiu (1997-1998), członek zarządu i koordynator regionalny Stowarzyszenia „Edukacja Dla Przedsiębiorczości” z siedzibą w Krakowie (2006-2010), koordynator regionalny programu „Szkoła Giełdowa” – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (1999-2011), Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie (1997-1998), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II (2002-2004), Uniwersytecie Warszawskim (2005). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z zarządzaniem komunikacją marketingową. Prywatnie ojciec dwóch synów: Eryka  i Oskara. Pasjonat nurkowania technicznego.

agolebiowskiPROREKTOR DO SPRAW STUDENCKICH
dr Andrzej Gołębiowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2000 r. Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe zorientowane na problematykę pedagogiczną i społeczno-polityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor kilkunastu opracowań zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator kilku konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Poza obszarem badań naukowych jego pasją życiową pozostaje turystyka górska.

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW STRATEGICZNYCH
I TECHNICZNYCH

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, dr nauk społecznych w zakresie nauk o obronności. W przeszłości żołnierz zawodowy – między innymi Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Szef Bezpieczeństwa Lotów Sił Powietrznych w Warszawie, Szef Szkolenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Oprócz pasji lotniczych (pilot wojskowy klasy mistrzowskiej) swoje zainteresowania  koncentrował na zdobywaniu wiedzy w zakresie organizacji obronności państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego. Od lat związany z edukacją, szkoleniem i wychowaniem młodzieży. Wykładowca na Wydziale Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci, pilot-instruktor samolotowy w Aeroklubie Radomskim.

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
dr Magdalena Płotczyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2015). Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, gdzie ukończyła magisterskie międzywydziałowe studia europeistyczne (2008) oraz doktoranckie studia 3-go stopnia w zakresie filozofii (2013). Ekspert, wykonawca oraz manager w 7 krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących problematyki transferu wiedzy i technologii, zarządzania innowacjami, kształcenia i doskonalenia zawodowego, finansowanych w ramach Programu Horyzont2020, International Visegrad Fund, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Erasmus+. Doktor Magdalena Płotczyk posiada także dorobek badawczo-dydaktyczny z zakresu filozofii współczesnej, etyki, filozofii społecznej oraz tematyki integracji europejskiej i systemu instytucyjno-prawnego Unii Europejskiej. Była organizatorem dwóch konferencji naukowych o problematyce europejskiej. W przeszłości (w latach 2010-2014) była również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (oddział w Radomiu). Jej pasją zaś od lat niezmiennie pozostają podróże, turystyka górska i dobra książka.