Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

O STUDIACH:

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Terapia pedagogiczna to proces składający się z szeregu długotrwałych oddziaływań. Obejmuje nie tylko pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych, ale również podnoszenie samooceny i motywacji dziecka do dalszego działania i dążenie do wszechstronnego rozwoju jego zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • nauczy się identyfikować zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe uczniów, które mogą być przyczyną niepowodzeń szkolnych
 • nabędzie umiejętności diagnozowania trudności szkolnych i opracowania indywidualnych/grupowych zajęć terapeutycznych oraz planu procesu wychowawczo-terapeutycznego
 • pozna metody wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych
 • pozna założenia i organizację pracy terapeutycznej z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej

ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą podnieść kwalifikacje i prowadzić terapię pedagogiczną w placówkach oświatowych

UWAGA: studia mogą podjąć również osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).


PROGRAM STUDIÓW:

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w dydaktyce specjalnej

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Podstawy pedagogiki korekcyjnej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Psychologiczne podstawy procesów uczenia się
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Współpraca z rodziną dziecka/ucznia z zaburzeniami rozwojowymi – poradnictwo i konsultacje
 • Praca terapeutyczna z uczniem z niepełnosprawnością
 • Praca terapeutyczna z uczniem z chorobą przewlekłą
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Studium przypadku: uczeń z zaburzeniami rozwoju w kontekście praktycznych rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-MERYTORYCZNE

 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
 • Warsztat pracy wychowawczej
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych uczniów z ADHD i zaburzeniami zachowania
 • Wybrane zagadnienia z neurodydaktyki
 • Elementy metody SI w pracy terapeutyczne
 • Warsztat pracy terapeuty pedagogicznego
 • Warsztaty kreatywności
 • Praktyki zawodowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA)
Program studiów 450 godz. zajęć dydaktycznych
Praktyki 180 godz.
Czas trwania studiów 3 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1200 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl