Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi w nowej perspektywie 2021-2027

O STUDIACH:

Program studiów przygotowuje słuchaczy do aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W trakcie studiów omówione zostaną możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych przedsiębiorców w oparciu o finansowanie projektów ze środków europejskich. Studia maja wysoce praktyczny charakter i umożliwiają słuchaczom nabycie umiejętności sporządzania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz ich ewaluacji, rozliczania, monitorowania oraz oceny od względem merytorycznym i formalnym.

Kadra prowadząca to specjaliści/praktycy z zakresu funduszy unijnych m.in.  z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


CELE STUDIÓW:

 • dostarczenie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej
 • nabycie przez słuchaczy umiejętności zastosowania środków unijnych w zadaniach w samorządach terytorialnych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i innych organizacjach publicznych i prywatnych
 • nabycie przez słuchaczy umiejętności samodzielnego opracowywania wniosków aplikacyjnych oraz zdobycie wiedzy uwzględniającej aspekty techniczne, organizacyjne i prawne zarządzania projektem

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

 


ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych
 • właściciele i menedżerowie małych i średnich firm
 • osoby zajmujące się pozyskiwaniem funduszy lub doradztwem unijnym oraz pracownicy organizacji pozarządowych
 • absolwenci studiów wyższych, którzy swoją przyszłość wiążą z pozyskiwaniem funduszy unijnych

PROGRAM STUDIÓW:

 • Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej
 • Fundusze, programy i inicjatywy Unii Europejskiej
 • Wnioskowanie o fundusze i zasady finansowania
 • Zasady pisania projektów miękkich
 • Zasady pisania projektów twardych
 • Studium wykonalności
 • Procedura odwoławcza
 • Zamówienia publiczne wobec projektów unijnych i pomoc publiczna
 • Zarządzanie, realizacja i monitorowanie projektu
 • System kontroli środków unijnych
 • Rozliczanie projektów unijnych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2021-2027
Program studiów 180 godz.
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1800 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z kwesturą: kwestura@wsh.pl