PRAKTYKI

Informacje na temat praktyk zawodowych

Każdy słuchacz będący na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności intelektualną (oligofrenopedagogika), Logopedia z emisją głosu, Doradztwo zawodowe, Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu, studiując w Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 400 porozumień dotyczących współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą.

Przed przystąpieniem do praktyki słuchacz zobowiązany jest do dostarczenia Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzór poniżej) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępnym w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich oraz w Wirtualnym Dziekanacie).
Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, słuchacz zobowiązany jest do odbioru dokumentacji dotyczącej praktyk w terminie 3 dni od momentu złożenia  w Dziale w/w Zaświadczenia.

Praktyki na studiach podyplomowych:

  • Logopedia z emisją głosu- 60 godzinna praktyka praktyka realizowana w trakcie II semestru studiów
  • Przygotowanie pedagogiczne- 150 godz. praktyka (30 godz. praktyka asystencko- obserwacyjna połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu- I semestr, 60 godz. praktyka asystencko- przedmiotowo- metodyczna- II sem., 60 godz. praktyka metodyczno- uczestnicząca- III sem.)
  • Doradztwo zawodowe – 40 godz.
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 120 godz.
  • Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej – 60 godz.
  • Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu – 120 godz.

Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane z kierunkiem słuchacza. Podczas praktyk słuchacze WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk, dostępnych w Wirtualnym Dziekanacie.

DO POBRANIA:

Prezentacja na temat praktyk -instrukcja krok po kroku 

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę- studia podyplomowe 

Podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej/stażu na poczet praktyki/zgodę na odbycie praktyki w innym terminie

 

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 48 363 22 90 w. 45
e-mail: biurokariery@wsh.pl,  praktyki@wsh.pl
Godziny pracy: czw. – sob. godz. 8.00 – 16.00