PRAKTYKI

Informacje na temat praktyk zawodowych

Każdy słuchacz będący na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności intelektualną (oligofrenopedagogika), Logopedia z emisją głosu, Doradztwo zawodowe z elementami coachingu, Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu, studiując w Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 300 porozumień dotyczących współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą.

Przed przystąpieniem do praktyki słuchacz zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego i opieczętowanego przez Zakład pracy Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzory do ściągnięcia w Wirtualnym Dziekanacie – Dokumentacja dotycząca praktyk) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępne również w Wirtualnym Dziekanacie-Strona główna- Tablica ogłoszeń-Dokumentacja dotycząca praktyk- ramowe programy). W Ramowym programie praktyk znajdują się: zakres czynności do zrealizowania w trakcie praktyki, efekty uczenia, które student osiągnie po zrealizowaniu praktyki, wymiar praktyk, ich cel, przykładowe miejsca praktyk itp. Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, słuchaczowi w ciągu 3 dni zostaną przygotowane imienne dokumenty – Skierowanie, Porozumienie na praktykę, Karta przebiegu praktyk/Dzienniczek praktyk. Dopiero po ich odbiorze, słuchacz może przystąpić do praktyki w wybranym Zakładzie pracy!!! (UWAGA! Rozpoczęcie praktyki przez odbiorem dokumentacji z praktyk jest niezgodne z Regulaminem odbywania praktyk i wiąże się z niezaliczeniem praktyk!).

WYMIAR PRAKTYK:

  • Logopedia z emisją głosu- 60 godzinna praktyka praktyka realizowana w trakcie II semestru studiów
  • Przygotowanie pedagogiczne- 150 godz. praktyka (30 godz. praktyka asystencko- obserwacyjna połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu- I semestr, 60 godz. praktyka asystencko- przedmiotowo- metodyczna- II sem., 60 godz. praktyka metodyczno- uczestnicząca- III sem.)
  • Doradztwo zawodowe z elementami coachingu – 40 godz.
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – 180 godz.
  • Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej – 60 godz.
  • Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu – 120 godz

Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane z kierunkiem studiów słuchacza. Podczas praktyk słuchacze WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk, dostępnych w Wirtualnym Dziekanacie.

DO POBRANIA:

 

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 48 363 22 90 w. 45
e-mail: biurokariery@wsh.pl,  praktyki@wsh.pl
Godziny pracy: czw. – sob. godz. 8.00 – 16.00