Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)

O STUDIACH:

Studia nadają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr. Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia nauczycieli. Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą uzyskać kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w szkole, obecnych nauczycieli, którzy nie posiadają wystarczających kwalifikacji pedagogicznych, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych;
 • nabędzie kwalifikacje pedagogiczne zgodne z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia nauczycieli;
 • zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz technologii informatycznych;
 • rozwinie umiejętności interdyscyplinarne;

WSPÓŁPRACA:

 

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci dowolnych studiów wyższych (osoby z dyplomem licencjata, magistra lub inżyniera) posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach oraz placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych
 • osoby planujące podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (np. pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz)

PROGRAM STUDIÓW:

 • psychologia rozwojowa
 • psychologia ogólna
 • psychologia społeczna
 • dydaktyka ogólna
 • pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
 • emisja głosu
 • elementy pedagogiki specjalnej
 • psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
 • warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
 • wybrane zagadnienia z pedeutologii
 • rola diagnozy, kontroli i i oceniania w pracy dydaktycznej
 • psychologia osobowości
 • konstruowanie planów i programów kształcenia
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne metody kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZE
Program studiów 390 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 3 semestry
Praktyki 150 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1200 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl