Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Studia nadają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr. Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia nauczycieli. Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą uzyskać kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w szkole, obecnych nauczycieli, którzy nie posiadają wystarczających kwalifikacji pedagogicznych, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych;
 • nabędzie kwalifikacje pedagogiczne zgodne z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia nauczycieli;
 • zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz technologii informatycznych;
 • rozwinie umiejętności interdyscyplinarne;

WSPÓŁPRACA:

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW

 • obecni nauczyciele, którzy nie posiadają wystarczających kwalifikacji pedagogicznych;
 • psychologów;
 • absolwenci różnych kierunków studiów;

PROGRAM STUDIÓW:

 • psychologia rozwojowa
 • psychologia ogólna
 • psychologia społeczna
 • dydaktyka ogólna
 • pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
 • emisja głosu
 • elementy pedagogiki specjalnej
 • psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
 • warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
 • wybrane zagadnienia z pedeutologii
 • rola diagnozy, kontroli i i oceniania w pracy dydaktycznej
 • psychologia osobowości
 • konstruowanie planów i programów kształcenia
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne metody kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZE
Program studiów 390 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 3 semestry
Praktyki 150 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1200 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl