Zarządzanie oświatą

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Studia przeznaczone są dla pracowników oświaty, a także osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie organizacji i kierowania placówkami oświatowymi. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, a także środowiska lokalnego. Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w placówkach oświatowych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • pozna najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą;
 • rozwinie umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie;
 • zdobędzie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową;
 • nabędzie umiejętność praktycznego kierowania pracą placówki podczas praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek;

WSPÓŁPRACA:

 

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW:

 • obecni pracownicy oświaty;
 • osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie organizacji i kierowania placówkami oświatowymi;
 • osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska kierowniczego w placówce oświatowej,
 • nauczyciele;
 • absolwenci innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne;

PROGRAM STUDIÓW:

 • trening personalny
 • prawo oświatowe
 • nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówkach oświatowych
 • przywództwo edukacyjne w szkole
 • marketing i promocja szkoły
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • technologie informacyjne w edukacji i zarządzaniu oświatą
 • wybrane zagadnienia organizacji przestrzeni edukacyjnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera)
 • finansowanie działalności oświatowej – pozyskiwanie funduszy unijnych;
 • organizacja systemu wsparcia psychologicznego dla uczniów w sytuacjach kryzysowych;
 • coaching liderski
 • kierowanie zmianą i rozwiązywanie konfliktów
 • metodyka tworzenia koncepcji pracy szkoły
 • organizacja pracy i zarządzenie szkołą;
 • zarządzanie finansami publicznymi w oświacie

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Program studiów 190 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1200 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl