Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa

O STUDIACH:

Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom:
1) zrozumieć istotę działalności organizacji, niezależnie od tego jaka to działalność,
2) pogłębić wiedzę o rachunkowości jako usłudze w lub dla organizacji,
3) zrozumieć jak posługiwać się informacją zgromadzoną przez rachunkowość,
4) poznać zasady i niuanse systemu podatkowego i konstrukcję przepisów podatkowych, planować reakcję na ryzyko podatkowe
5) zaprojektować i wdrożyć skuteczny system kontroli biznesowej.

Słuchacze nabędą umiejętności:
1) organizacji zarządzania ryzykiem podatkowym,
2) projektowania i wdrażania kontroli biznesowej,
3) pracy zespołowej i pracy w zespole,
4) stosowania metodyki audytu wewnętrznego w zapewnianiu kierownika organizacji o legalności, skuteczności, efektywności zarządzania ryzykiem podatkowym,
5) zachowania sceptycyzmu zawodowego i niezależności w prowadzeniu audytu podatkowego.

Korzyści dla pracodawcy – wykształcenie pracowników posiadających umiejętności:
1) zapewnienia organizacji skutecznej kontroli biznesowej, o której mowa w art. 106m ustawy o VAT (ustawa o podatku od towarów i usług),
2) skutecznego zarządzania ryzykiem,
3) podejmowanie działań związanych z optymalizacją podatkową,
4) niezależnych specjalistów zapewniających o skuteczności polityki podatkowej,
5) kadry zarządzającej do podejmowania decyzji o poziomie obciążeń podatkowych.


Kierunek realizowany we współpracy z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

 

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:


CELE STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego i wdrożenie skutecznego systemu kontroli biznesowej.

Studia podyplomowe zostały przygotowanie w reakcji na występujące zagrożenia ryzykiem podatkowym w związku ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej oraz zapobiegania udziału w przestępstwach skarbowych.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie lub aktualizacja wiedzy o:
1) obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowych, podatkowych skutkach ujmowania zdarzeń gospodarczych,
2) rachunkowości finansowej w tym podatkowej,
3) znaczeniu skutecznej kontroli biznesowej,
4) znaczeniu audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego działalności organizacji,
5) mechanizmach, instrumentach i procedurach kontroli podatkowej,
6) ryzyku podatkowym w związku z niezachowaniem należytej staranności, niewłaściwym sporządzeniem dokumentacji cen transferowych i wystąpieniem innych nieprawidłowości,
7) zasadach zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym o identyfikacji ryzyka, metodach oceny i analizy ryzyka podatkowego oraz zasady przygotowania i wdrażania mechanizmów skutecznej reakcji na to ryzyko.


ADRESACI STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie skutecznej kontroli biznesowej:

1) kierowników jednostek,
2) dyrektorów finansowych i skarbników ,
3) głównych księgowych i kierowników działów podatkowych,
4) pracowników biur rachunkowych
5) kadry kierowniczej,
6) osoby, które chcą zajmować się kształtowaniem i weryfikacją prawidłowości rozliczeń rachunkowo–podatkowych.

Kandydat na studia powinien mieć podstawową wiedzę z rachunkowości.


PROGRAM STUDIÓW:

MODUŁ I – Zarządzanie organizacją

– Podstawy zarządzania organizacją
– Cel działalności organizacji
– Uwarunkowania działalności osób prawnych i fizycznych
– Prawo przedsiębiorców
– Uwarunkowania działalności jednostek sektora finansów publicznych
– Ustawa o finansach publicznych
– Pracownik w organizacji, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
– Struktura organizacyjna

MODUŁ II – Zarządzanie ryzykiem organizacji

– System zarządzania według COSO
– Oszustwa i nadużycia z wykorzystaniem stanowiska
– Identyfikacja ryzyka, model ryzyka
– Metody oceny ryzyka
– Mapa ryzyka
– Planowanie reakcji na ryzyko
– Decydowanie o reakcji na ryzyko
– Monitorowanie ryzyka
– Compliance w organizacji

MODUŁ III – Prawo podatkowe

Podatek dochodowy
Podatek od wartości dodanej i podatek akcyzowy
Cła
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Opłata skarbowa
Podatek od spadków i darowizn
Podatek rolny i leśny
Podatki i opłaty lokalne
Inne daniny publiczne
Rachunkowość podatkowa

MODUŁ IV – Ordynacja podatkowa 

Zakres regulacji ordynacji podatkowej
Organy podatkowe
Relacje podatnika i organów podatkowych
Zobowiązania podatkowe
Unikanie opodatkowanie
Wyłudzenia skarbowe
Postępowanie podatkowe
Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
Tajemnica skarbowa
Zaświadczenia

MODUŁ V – Zarządzanie zespołami

Zasady zarządzania organizacją
Kompetencje pracowników
Delegowanie uprawnień
Organizacja pracy
Projektowanie struktury organizacyjnej

MODUŁ VI – Ryzyko podatkowe

Ryzyko podatkowe zakupów
Ryzyko podatkowe sprzedaży
Ryzyko podatkowe logistyki
Ryzyko podatkowe produkcji
System kontroli biznesowej
Weryfikacja kontrahentów
Organizacja współpracy z dostawcami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Ewidencja transakcji i dokumentów
Standard kontroli biznesowej

MODUŁ VII – Projekt systemu kontroli biznesowej

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM – KONTROLA BIZNESOWA
Program studiów 192 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne (sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
  • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

  • brak opłaty rekrutacyjnej
  • opłata za semestr to 1800 zł (pobierz harmonogram opłat)
  • PROGRAMY ZNIŻKOWE
  • opłaty dodatkowe:
    • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
    • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl