Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej (studia online)

O STUDIACH:

Proponowana tematyka studiów podyplomowych w istotny sposób odzwierciedla współczesny obraz przestępczości gospodarczej i podatkowej. Studia prezentują interdyscyplinarne i praktyczne podejście do współczesnych form przestępczości gospodarczej i skarbowej. Program studiów został podzielony na sześć modułów tematycznych, które w sposób kompleksowy pozwolą przedstawić słuchaczom omawiane zagadnienia. W pierwszym module zostaną przedstawione informacje odnoszące się do obrotu gospodarczego i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jest to wstęp do dalszych rozważań .Drugi moduł będzie wprowadzeniem do systemu podatkowego. Omówione w nim zostaną poszczególne podatki składające się na system podatkowym i narażone na przestępstwa podatkowe w największym zakresie. Moduł trzeci obejmuje tematykę przestępczości gospodarczej i podatkowej, w ramach której omówione zostaną m.in. przestępstwa gospodarcze jak i oszustwa podatkowe. Moduł czwarty to omówienie zasad kontroli podatkowej i celno – skarbowej, które są lub mogą być konsekwencją wystąpienia przestępstw gospodarczych i podatkowych. Całość programu dopełniać będą moduły piąty i szósty. W module piątym przedstawione zostaną zagadnienia odpowiedzialności karnej karno-skarbowej za przestępstwa gospodarcze i podatkowe. W ostatnim szóstym uczestnicy dowiedzą się czy można zastosować mediację jako sposób na rozwiązywanie sporów gospodarczych i podatkowych. Program odpowiada aktualnym potrzebom praktyki. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem konkretnych problemów i zagadnień stwarzających największe trudności w praktyce.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • nabędzie wiedzę z zakresu obrotu gospodarczego i funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • pozna szczegóły systemu podatkowego;
 • zdobędzie wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej i podatkowej;
 • będzie wiedział jakie są zasady kontroli podatkowej i celno-skarbowej;
 • poszerzy wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej za przestępstwa gospodarcze i podatkowe;
 • dowie się jakie są sposoby na rozwiązywanie sporów gospodarczych i podatkowych;

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy zajmujący się sprawami handlowymi i podatkowymi;
 • menedżerowie;
 • przedstawiciele Samorządu Terytorialnego;
 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości, sędziowie, prokuratorowie, adwokaci, radcy prawni, biegli rewidenci;
 • osoby chcące zgłębić wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej i podatkowej;

PROGRAM STUDIÓW:

MODUŁ I – Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego i handlowego 

– Prawo gospodarcze

-Prawo cywilne a prawo podatkowe

-Spółki prawa handlowego

-Umowy w obrocie gospodarczym (sporządzanie umów, wykonywanie umów, skutki nienależytego wykonania umów, aspekty podatkowe)

-Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw

MODUŁ II – Polski system podatkowy

– Opodatkowanie obrotu. Podatki pośrednie

-Opodatkowanie dochodu (przychodu), z uwzględnieniem opodatkowania dochodu z nieujawnionych źródeł

-Rachunkowość i ewidencja podatkowa

-Powstawanie zobowiązań podatkowych i postępowanie podatkowe

-Wpływ przepisów UE oraz orzeczeń TSUE na sytuację polskich podatników. Aspekty prawne i instytucjonalne

MODUŁ III – Przestępstwa gospodarcze i podatkowe

– Oszustwa i przestępstwa gospodarcze – klasyfikacja nadużyć gospodarczych w polskim systemie prawnym

– Pranie brudnych pieniędzy

-Przestępstwa określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

-Przestępczość związana z organizacją i przeprowadzaniem przetargów – zamówienia publiczne

-Przestępstwa nielegalnego prowadzenia działalności bankowej i działalności maklerskiej

-Przestępstwa związane z wykorzystaniem weksli i czeków

-Przestępczość podatkowa – uwarunkowania systemowe, skala i modus operandi, jako wyzwania dla przedsiębiorstw i osób nimi zarządzających+kazusy

-Wyłudzenia podatkowe jako najniebezpieczniejsza forma przestępczości gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT

-Przestępstwa skarbowe skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym

-Oszustwa w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego jako element zorganizowanej przestępczości gospodarczej – oszustwa karuzelowe

-Nielegalna produkcja wyrobów akcyzowych, jako jedna z najniebezpieczniejszych form przestępczości akcyzowej na przykładzie wybranych przypadków

MODUŁ IV – Kontrola podatkowa i celno – skarbowa

– Zasady typowania do kontroli podmiotów prowadzących działalność w obszarach wskazanych jako podatne na wyłudzenia zwrotu VAT i unikania płacenia VAT, podatku akcyzowego i cła – czyli jak przygotować się do kontroli podatkowej i celno – skarbowej

-Ujawnianie nieprawidłowości w wyniku kontroli ewidencji podatkowych

-Kontrola podatkowa – postępowanie kontrolne, kontrola celno-skarbowa

-Procedury w kontroli podatkowej i celno-skarbowej

-Postępowanie dowodowe, dokumentowanie czynności kontrolnych w toku kontroli, procedury odwoławcze

-Sankcje podatkowe

MODUŁ V – Prawno – karne aspekty przestępczości gospodarczej i podatkowej

-Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze

-Współpraca organów dochodzeniowych z prokuraturą w zakresie przestępstw penalizowanych w KK oraz międzynarodowa współpraca organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości podatkowej

-Postępowanie karne i karne skarbowe w związku ze zmianami Kodeksu postępowania karnego. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie art. 258 KK

-Zorganizowana przestępczość gospodarcza, ekonomiczna i podatkowa, a specyfika prowadzenia postępowania karnego i karnego skarbowego – kazusy

-Wykorzystanie materiału dowodowego w postępowaniu przygotowawczym z postępowania kontrolnego i odwrotnie. Wykorzystanie materiałów z czynności operacyjnych do postępowań

-Poszukiwanie majątków sprawców przestępstw podatkowych i nierzetelnych podatników

-Zabezpieczenie majątkowe i konfiskata rozszerzona

-Egzekucja administracyjna jako element zwalczania przestępczości gospodarczej

MODUŁ VI – Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych

-Umocowanie prawne mediacji w sprawach karnych i gospodarczych.

-Zastosowanie mediacji jako trybu naprawienia szkody. Zastosowanie środków kompensacyjnych

-Proces karny, a mediacja prowadzona w oparciu o przepisy kpc

-Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem mediacji, umorzeń konsensualnych i innych konsensualnych trybów zakończenia postępowania

-Prawidłowa konstrukcja ugody i sprawozdania mediatora. Uwzględnienie treści ugody w decyzji merytorycznej kończącej sprawę

 


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ I PODATKOWEJ
Program studiów 170 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl